نایلون کشاورزی

نایلون کشاورزی

ارگ پلیمر تولید کننده انواع نایلون کشاورزی ، گلخانه ای ، کشت محصول و ….

تولید در تمام ابعاد و یا ابعاد درخواستی مشتری با ضخامت های گوناگون

کیفیت تولید به صورت تضمینی به مشتریان ارائه می شود.